Soutěž byla ukončena.


ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
„Soutěž o 3 výrobky značek DeLonghi, Kenwood, Braun“
a
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮTento text obsahuje závazná pravidla a podmínky reklamní soutěže (dále jen „soutěž“).


I.
Vyhlašovatel soutěže


Vyhlašovatelem soutěže je společnost u&we Advertising, spol. s r. o., se sídlem Mělnická 31, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ: 25675141, která soutěž pořádá z pověření společnosti expert ČR, spol. s r. o.
(dále jen „vyhlašovatel“).


II.
Místo a doba trvání soutěže


Soutěž „Soutěž o 3 výrobky značek DeLonghi, Kenwood, Braun“ (dále jen „soutěž“) probíhá v termínu od 1. listopadu 2020 0:00 hod. do 31. prosince 2020 23:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“) v prodejnách obchodní sítě expert ČR nebo prostřednictvím internetové sítě v elektronickém obchodě www.expert.cz (dále jen „místo konání soutěže“). Kompletní seznam prodejen, kde soutěž probíhá, je po dobu konání soutěže k dispozici na internetové stránce www.vyhrajsexpertem.cz nebo trvale na internetových stránkách www.expert.cz. Provozovatelem elektronického obchodu www.expert.cz je firma expert ČR, spol. s r. o. se sídlem v Klíčanech u Prahy.


III.
Základní principy soutěže

vzor uctenky
Soutěže se prostřednictvím internetových stránek www.vyhrajsexpertem.cz mohou zúčastnit všechny svéprávné plnoleté fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky a adresou pro doručování výhry na území České republiky, které:

v místě konání soutěže a v době konání soutěže uskuteční nákup libovolného kuchyňského spotřebiče či spotřebiče na žehlení značky DeLonghi, Kenwood, Braun v libovolné hodnotě, zaregistrují se na internetové stránce www.vyhrajsexpertem.cz a zadají zde číslo účtenky, kterou obdrží k uskutečněnému nákupu. Zákazníci e-shopu www.expert.cz použijí k registraci namísto pokladní účtenky číslo daňového dokladu, který obdrží při uskutečnění svého elektronického nákupu.

O zařazení do soutěže bude každý účastník vyrozuměn e-mailem. K účasti v soutěži opravňuje každá účtenka, která splňuje výše uvedené podmínky, soutěžící se tak může účastnit soutěže s více čísly účtenek. O výhře v soutěži rozhoduje náhoda.

Povinností každého účastníka soutěže je ponechat si originál soutěžní účtenky nebo účtenek k případnému prokázání oprávněnosti výhry.

Ze soutěže budou vyloučeni soutěžící používající falešné nebo fiktivní e-mailové adresy a soutěžící, kteří uvedli nepravdivé nebo smyšlené údaje.

Informační linka k soutěži je e-mailová: dotaz(zavináč)vyhrajsexpertem.cz


IV.
Výherce, výhry v soutěži a předání výher:


Do soutěže „Soutěž o 3 výrobky značek DeLonghi, Kenwood, Braun“ jsou vloženy následující výhry:

a) Losované výhry
1. cena – plně automatický kávovar DeLonghi ECAM250.23SB
2. cena – univerzální kuchyňský robot Kenwood KVC3170S
3. cena – parní generátor pro rychlé žehlení Braun IS 2055 GR

b) Garantovaná výhra – 5% sleva na nákup příslušenství. Slevu je možné uplatnit v místě konání soutěže do 7. ledna 2021.

Výherci 1. až 3. ceny soutěže budou vyhodnoceni dne 4. ledna 2021 losováním ze všech účtenek platně zadaných dle výše uvedených pravidel.

Garantovanou výhru získává každý účastník soutěže zaregistrováním první soutěžní účtenky. Garantovanou výhru je možné čerpat v místě konání soutěže až do 7. ledna 2021 a to po předložení dokladu o nákupu, tj. soutěžní účtenky a zároveň slevového kupónu, který soutěžící obdrží e-mailem společně s potvrzením své účasti v soutěži.

Každý výherce bude o výhře informován nejdéle do 5 pracovních dnů následujících po jeho vylosování, kdy bude kontaktován telefonicky zástupcem vyhlašovatele, který mu sdělí podrobnosti o získání a předání nebo doručení výhry.

Nárok na předání výhry vzniká teprve ověřením čísla účtenky a porovnáním s uskutečněným prodejem zboží.
Předložit soutěžní účtenku k ověření může výherce i elektronicky a to zasláním její fotokopie v datové formě na dohodnutou e-mailovou adresu.

Jestliže výherce nedoloží vyhlašovateli doklad o nákupu, jehož číslo se shoduje s číslem účtenky vyhodnocené jako výherní, a to do 31. ledna 2021 včetně, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že výherce nedoloží správnost účtenky a tudíž nesplnil podmínky soutěže, zaniká výherci nárok na převzetí výhry. Vyhlašovatelem bude vylosován jako výherce další soutěžící. Tento způsob bude pokračovat až do předání výhry soutěžícímu, který splnil všechny podmínky soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k vyhlašovateli a dále pak ke společnostem expert ČR s. r. o., K+B Progres a. s., K+B Expert s. r. o., De'Longhi Praga s.r.o, či k firmám pověřeným zajištěním této soutěže a rovněž jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší.

Vyhlašovatel neposkytuje záruku a nenese odpovědnost za jakékoli případné vady výhry. Případné reklamace musí výherce uplatnit u prodejce, u kterého byla výhra zakoupena.


V.
Práva a povinnosti vyhlašovatele


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že mu výhra nebude poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly, dále právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je vyhlašovatelem stanovena. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

Vyhlašovatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny čísla mobilního telefonu výherce, nedostupnosti mobilního čísla nebo v důsledku chyby v doručování na straně mobilního operátora.

Vyhlašovatel zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy. Vyhlašovatel neodpovídá za případné porušení daňové povinnosti nebo povinnosti uvést výhru v daňovém přiznání ze strany výherce.

Vyhlašovatel si dále vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher.


VI.
Osobní údaje


Soutěžící uděluje přihlášením se prostřednictvím internetových stránek www.vyhrajsexpertem.cz vyhlašovateli bezplatný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů vyhlašovatelem soutěže, společnosti u&we Advertising, spol. s r. o., se sídlem Mělnická 31, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ: 25675141 (dále jen „správce“), pro účely vyhodnocení soutěže. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese vyhlašovatele odvolán (aktuální adresa vyhlašovatele viz www.uwe.cz).

Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje poskytnuté při registraci nebo zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je vyhlašovatel.

Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 60 dnů zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.

Osobní údaje soutěžících s výjimkou platných výherců 1. až 3. ceny budou zpracovávány a uloženy po dobu 60 dnů od skončení doby konání soutěže zejména pro potřeby řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži a řešení případných reklamací. Po skončení uvedené lhůty budou soubory s osobními údaji vymazány ze všech databází, nosičů dat a úložišť. Osobní údaje platných výherců 1. až 3. ceny budou uloženy po dobu 1 roku od předání výhry a to z důvodu schopnosti vyhlašovatele splnit případně povinnost poskytnutí součinnosti orgánům daňové správy.

Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu.


VII.
Závěrečná ustanovení


Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na internetové adrese www.vyhrajsexpertem.cz a v písemné formě také v sídle vyhlašovatele. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na e-mail dotaz(zavináč)vyhrajsexpertem.cz.V Praze dne 25. listopadu 2020

u&we Advertising, spol. s r. o.